Inloggen Ouderportaal
Samen groeien bloeien
Welkom op onze websiteLees verder

Sociale veiligheid

De aanpak van pesten is belangrijk en actueel. Op de Margrietschool is een anti-pest protocol aanwezig als onderdeel van het plan sociale veiligheid van de SPCO Groene Hart scholen.
Dit protocol heeft als doel eenduidig en adequaat te handelen bij pesten. In dit anti-pest protocol staan de stappen beschreven die genomen kunnen worden bij de eerste signalen van pesten. Als onderdeel van het anti-pest protocol heeft de Margrietschool vaste aanspreekpunten aangesteld in het kader van pesten. Op de Margrietschool zijn dit Simone Veltkamp en Wilma Versloot.

In het kader van Positive Behavior Support (PBS), gericht op het creŽren van een positief en veilig schoolklimaat, is gekeken op welke wijze ongewenst gedrag zoveel mogelijk kan worden voorkomen of zo vroeg mogelijk kan worden gesignaleerd. Hier betrekken we ook leerlingen bij.
Op beide locaties hangt in de hal een blauwe brievenbus. Leerlingen vanaf groep 3 kunnen hier een briefje in stoppen als ze willen praten over pesten. Niet alleen als ze zelf gepest worden, maar ook als ze pesten bij andere kinderen hebben zien of als ze zich ergens zorgen over maken.
Wilma Versloot en Simone Veltkamp introduceren deze brievenbus in de groepen. Daarbij wordt ook gesproken over het verschil tussen plagen en pesten. In de kleutergroepen bespreekt de eigen leerkracht dit met de groepen.
We hebben elkaar nodig om een positief en veilig schoolklimaat te creŽren!

Het volledige document kunt u hier downloaden.
Sexuele vorming
De jaarlijkse aandacht voor sexuele vorming in alle leerjaren vormt een onderdeel van de sociale veiligheid die wij op de Margrietschool nastreven. Ook schoolwide positive behaviour support (sw-PBS) draagt daar sterk aan bij. We werken preventief aan een sociaal veilig en prettig werkklimaat, waardoor een kind zich zo goed mogelijk kan ontwikkelen.

Computergebruik
Bij computergebruik wordt de werkomgeving van Google for Education gebruikt via het COOL portaal van Cloudwise. Zo werken we aan een veilig gebruik van informatie op de computer.

Meldplicht en meldcode
In voorkomende gevallen hanteren leerkrachten van de Margrietschool het hierboven beschreven anti-pestprotocol, de Meldplicht Seksueel Misbruik en de Meldcode Huiselijk Geweld. Bij vermoeden van een zedendelict wordt het bijbehorend protocol gebruikt. De zorgcoordinator van de betreffende locatie wordt in deze situaties direct ingeschakeld. Zij is op de hoogte van de juiste handelwijze en neemt initiatief voor contact met betrokkenen en desbetreffende hulpverlenende instanties.