Inloggen Ouderportaal
Samen groeien bloeien
Welkom op onze websiteLees verder

Verkeersknelpunten aangekaart

08 januari 2015
De Margrietschool heeft de zorgen van ouders bij verkeersknelpunten in de wijk rondom de school opgepakt. Veel ouders hebben binnen de jaarlijkse oudervragenlijst (juli 2014) aangegeven zorgen te hebben bij de verkeersituatie rondom de school (met name autoverkeer en parkeergedrag zijn genoemd). De verkeerscommissie is hiermee aan de slag gegaan.

Sinds enige tijd is er een verkeerscommissie actief binnen de school. Deze commissie bestaat uit ouderraadsleden en Wilma Koetsier (namens de directie). De eerste zichtbare actie van deze commissie was het (her)opstellen van regels op en rondom de schoolpleinen en het kenbaar maken hiervan (d.m.v. een flyeractie) onder de leerlingen en de ouders.
                    
Veel ouders hebben binnen de jaarlijkse oudervragenlijst (juli 2014) aangegeven zorgen te hebben bij de verkeersituatie rondom de school (met name autoverkeer en parkeergedrag zijn genoemd).  De commissie heeft als volgend agendapunt de verkeerssituatie rondom de schoolgebouwen opgepakt.
 
In december jl. zijn enkele leden uit de commissie naar een vergadering geweest van het Wijkplatform Snel en Polanen. Behalve diverse bewoners waren daar ook de wijkagent, de wethouder Ruimtelijke Ordening en een wijkambtenaar aanwezig.
Door de commissie zijn de knelpunten t.a.v. de verkeersveiligheid rondom de schoolgebouwen  tijdens dit overleg  toegelicht, te weten de oversteek vanaf het bruggetje bij de Bergstraat, de bocht bij de Harzstraat/Oeralstraat vanaf de bussluis i.v.m. gladheid en de mogelijkheid van betere doorstroming met eenrichtingsverkeer rondom locatie Alpenstraat. Overigens werden de genoemde punten herkend (en ondersteund) door bewoners uit de wijk.
Door de wijkambtenaar is toegezegd met een delegatie van de gemeente een keer 's ochtends de situatie te komen bekijken. Hierbij zal ook een vertegenwoordiger van het wijkplatform aanwezig zijn.  Wij wachten deze eerste schouw af. Zodra er meer bekend is vanuit deze commissie volgt er nadere informatie.