Inloggen Ouderportaal
Samen groeien bloeien
Welkom op onze websiteLees verder

GMR zoekt nieuw lid

01 december 2016
De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) van SPCO Groene Hart zoekt versterking van de ouder- en personeelsgeleding
Iedere belanghebbende bij het primair onderwijs, of dat nu een ouder, kind of personeelslid is, kan zijn/haar stem kan laten horen: de medezeggenschap.
De medezeggenschap van ouders en personeelsleden is geregeld via de Wet Medezeggenschap op School (WMS). Op schoolniveau is dit vormgegeven in de Medezeggenschapsraden. Voor zaken die álle scholen van de stichting aangaan is er een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad.

De GMR bestaat uit acht leden: vier ouders en vier personeelsleden. Dit aantal is geregeld conform de volgende verdeelsleutel: vier leden van scholen binnen Woerden en vier leden van scholen buiten Woerden. Voor twee leden loopt dit cursusjaar hun tweede zittingstermijn af: Suzan de Jong (teamgeleding) en Edwin Mudde (oudergeleding). Om de juiste verdeling over ‘binnen en buiten Woerden’ te bereiken is de GMR is op zoek naar:

 
Een ouder van een school binnen Woerden (Constantijn, Johan Friso, Margriet, R. de Jager, Wilhelmina, Willem Alexander, Willem van Oranje)

en

een personeelslid van een school buiten Woerden. (De Brug, De Fontein, Graaf Jan van Montfoort, De Meent, De Nieuwe Wiel, Timotheüs)
 

Van twee andere leden van de oudergeleding t.w. Marieke van Stek en Aart-Jan Plaisier loopt de eerste termijn af. Beiden zijn her-verkiesbaar voor een tweede termijn van drie jaar. Om de opgedane kennis en ervaring binnen de GMR te waarborgen zou de GMR deze leden graag her-verkiezen. Dit voorstel is ter instemming van de MR-en.
 
Wij roepen ouders/personeelsleden op zich kandidaat te stellen voor de GMR SPCO Groene Hart.

In de bijlage schetsen wij u het profiel van het GMR team en van een individueel GMR lid daarbinnen. Verder vindt u enige praktische informatie en informatie over de verkiezingsprocedure.
 
Kandidaatstelling
 
U kunt zich kandidaat stellen door vóór vrijdag, 31 januari 2017 een email te sturen naar de GMR op het volgende e-mailadres: gmr@spco.nl met daarin kort (ten behoeve van de presentatie van de kandidaten):
· uw motivatie om deel te nemen aan de GMR
· uw affiniteit met één of meer van de genoemde aandachtsgebieden in de profielen
· persoonlijke gegevens inclusief een foto.
 

De GMR is UW inspraakorgaan. Zorg dat deze raad goed vertegenwoordigd is!

Namens de kiescommissie GMR: Mariken Stigter (personeelslid) en Aart-Jan Plaisier (ouder)

bijlage: profiel GMR-lid