Inloggen Ouderportaal
Samen groeien bloeien
Welkom op onze websiteLees verder

Verzuim

In geval van ziekte
Indien uw kind de lessen door ziekte niet kan volgen, moet u de school hiervan zo spoedig mogelijk in kennis stellen. Dat kan telefonisch of met een briefje. Dit geldt ook voor een bezoek aan de huisarts, tandarts of specialist. Plan deze bezoeken zoveel mogelijk buiten schooltijd.
 
Wegens godsdienst of levensovertuiging
In het geval dat verplichtingen op grond van levensovertuiging of godsdienst verzuim noodzakelijk maken, dient men dit tijdig op school aan te vragen.
 
Vanwege vakantie
In principe kan door de directeur geen verlof verleend worden. Er is echter een regeling voor uitzonderingsgevallen. Het verzuim is aan strenge regels gebonden. Bij overtreding van deze regels wordt de ambtenaar leerplichtzaken ingeschakeld.
 
Er is een uitzondering, deze is uitsluitend bestemd voor kinderen en ouders of verzorgers met een beroep dat het onmogelijk maakt binnen de vastgestelde schoolvakanties op vakantie te gaan. De werkgever moet dit aantonen met een werkgeversverklaring, waaruit blijkt dat de specifieke aard van het beroep van één van de ouders ertoe leidt dat de vakantie slechts buiten de schoolvakantie kan worden opgenomen. Het wordt echter nooit toegestaan in de eerste twee weken van het nieuwe schooljaar.
 
Vanwege gewichtige omstandigheden
Geldige redenen zijn bijvoorbeeld verhuizing, huwelijk, overlijden, 12½, 25, 40, 50 en 60-
jarig huwelijks- of ambtsjubileum van bloed- en aanverwanten, dit ter beoordeling van de directeur. Meer over de leerplichtwet kunt u vinden via www.leerplicht.net.