Inloggen Ouderportaal
Samen groeien bloeien
Welkom op onze websiteLees verder

Klachtenregeling

Hoe goed iedereen ook zijn best doet, er kan altijd iets gebeuren wat u minder prettig vindt of waar u zich niet in kunt vinden. Vandaar dat het bestuur een tweetal klachtenregelingen heeft vastgesteld: een interne klachtenregeling en een externe klachtenregeling.
De externe klachtenregeling is bedoeld voor ‘grote problemen’, de interne klachtenregeling voor de ‘kleinere’. Hierdoor heeft u als ouder volop de gelegenheid om met uw vraag, opmerking of klacht aan te kloppen bij die persoon of instantie die uw belang kan dienen. Het spreekt voor zichzelf dat de ingediende vragen, opmerkingen of klachten zorgvuldig door de daarvoor bevoegde personen of instanties worden afgehandeld. Hiermee wordt het belang van de betrokkenen gediend en ook het belang van de school, die een veilig klimaat wil bieden. De interne klachtenregeling zal in de praktijk het meest gebruikt worden. Vandaar dat deze regeling hier in zijn geheel wordt weergegeven.

stap 1
U bespreekt uw vraag, opmerking of klacht met de betreffende groepsleerkracht(en).

stap 2
Indien dit overleg voor u onbevredigend is verlopen, wendt u zich tot de schoolleiding.

stap 3
De directie bespreekt uw vraag, opmerking of klacht met de betreffende leerkracht(en).

stap 4
Indien het noodzakelijk is, zal de directie bemiddelend optreden d.m.v. een gesprek. Zowel u als de leerkracht(en) zijn hierbij aanwezig.

stap 5
Indien dit alles voor u onbevredigend is verlopen, kunt u zich wenden tot de bestuurder van de stichting. Van dit gesprek wordt een schriftelijk verslag gemaakt dat door beide gesprekspartners ondertekend wordt.Desgewenst kunt u zich in deze procedure laten bijstaan door een van onze vertrouwenspersonen.
 
Landelijke klachtencommissie
Als deze laatste stap nog steeds geen oplossing heeft geboden voor de gerezen problemen, kunt u uw klacht melden bij de Landelijke klachtencommissie. We adviseren u dit te doen in overleg met onze vertrouwenspersonen. Zij zijn door de algemeen directeur namens het stichtingsbestuur benoemd en functioneren als aanspreekpunt bij klachten binnen de school. De vertrouwenspersoon zal u verder begeleiden in de door u te ondernemen stappen. Voor de namen en adressen van de klachtencommissie en het adres van de vertrouwenspersonen verwijzen we u naar de pagina over vertrouwenspersonen. Op school en op de website van SPCO ligt de volledige tekst van deze regeling voor u ter inzage.
 
Eisen waaraan de klacht moet voldoen
Alleen schriftelijke klachten kunnen door de klachtencommissie in behandeling worden genomen. Wel is het mogelijk van mondeling ingediende klachten een schriftelijke weergave te maken. Anonieme klachten worden in beginsel niet ontvankelijk verklaard.
 
Behandeling van een klacht door de klachtencommissie
De klachtencommissie deelt aan de algemeen directeur, klager en aan aangeklaagde mee dat een klacht wordt onderzocht.
De directeur ontvangt hiervan schriftelijk bericht. Intrekking van de klacht door klager wordt eveneens aan de andere betrokkenen meegedeeld. Tijdens een niet-openbare hoorzitting worden zowel klager als aangeklaagde door de klachtencommissie gehoord. Daarna volgt een schriftelijk advies aan de algemeen directeur, waarin een gemotiveerd oordeel wordt gegeven over het al dan niet gegrond zijn van de klacht. Het rapport kan een aanbeveling bevatten over te nemen maatregelen. Klager, aangeklaagde en de directeur van de school ontvangen een afschrift van het rapport.
 
Termijnen
In beginsel kan niet geklaagd worden over situaties die zich langer dan een jaar geleden hebben afgespeeld. De hoorzitting vindt plaats binnen vier weken na ontvangst van de klacht. De klachtencommissie stelt haar advies binnen vier weken op. Deze termijn kan met nog eens vier weken worden verlengd. De algemeen directeur heeft tenslotte vier weken voor het opmaken van het eindoordeel, ook weer te verlengen met vier weken (alles bij elkaar kan de behandeling van een klacht dus meer dan 20 weken in beslag nemen). De verlenging van beide laatstgenoemde termijnen dient door de klachtencommissie, respectievelijk de algemeen directeur wel te worden gemotiveerd.
 
Meer informatie
Een uitgebreide versie is op school en op www.spco.nl in te zien en/of te lezen. U kunt indien gewenst hiervoor een afspraak maken met de schoolleiding.