Inloggen Ouderportaal
Samen groeien bloeien
Welkom op onze websiteLees verder

ouderraad

De Ouderraad vertegenwoordigt de ouders van de kinderen op school; wij zijn direct aanspreekbaar en signaleren snel schoolgerelateerde zaken. Waar nodig kunnen wij actie ondernemen of zaken onder de aandacht van het team en de directie brengen. Op die manier vormen wij een brug tussen ouders en school. Tijdens de vergaderingen zijn ook altijd twee vaste leden van het team aanwezig.


 
Wat doet de Ouderraad
De  OR houdt zich actief bezig met het organiseren van allerlei activiteiten en festiviteiten in de school. Enkele voorbeelden hiervan zijn de kerst- en paasviering, het sinterklaasfeest, het kleuterfeest, de schoolreis, maar ook het organiseren van thema-avonden voor ouders is een activiteit  die door de OR kan worden opgepakt. De organisatie van activiteiten gebeurt in nauwe samenwerking met de teamleden.
 
De leden van de OR werken aan allerhande praktische zaken (bijvoorbeeld de inrichting van het schoolplein, de hygiŽne, de veiligheid in en om de school etc.). De OR brengt elk najaar een jaarverslag uit waarin verantwoording wordt afgelegd over alle werkzaamheden van het voorgaande schooljaar. Alle zaken de OR aangaande, zijn vastgelegd in een reglement.
 
De ouderbijdrage
De OR beheert het schoolfonds, dat wordt gevormd uit de jaarlijkse vrijwillige ouderbijdrage per kind en de opbrengsten van incidentele acties en giften. Ook de opbrengst van het oud papier hoort hierbij. Jaarlijks wordt hierover verantwoording afgelegd, in samenspraak met de Medezeggenschapsraad, in het financieel jaarverslag van de SPCO, dat u kunt opvragen via het contactformulier op de website.
 
Leden Ouderraad schooljaar 2017 - 2018:
De Ouderraad van de Margrietschool bestaat dit jaar uit 14 enthousiaste ouders, aangevuld met vertegenwoordigers namens het team. Het dagelijks bestuur wordt gevormd door de voorzitter, penningmeester en secretaris. Verder wordt per activiteit samengewerkt in commissies, bestaande uit leden van de Ouderraad, leden van het team en in sommige gevallen leden van de Schoolraad, daar waar het de identiteit van de school raakt. Er wordt zo'n 7 keer per jaar vergaderd met de hele raad.
 
 • Voorzitter: Renť Wanders
 • Secretaris: Carla Bastiaans (laatste jaar)
 • Penningmeester: Marielle Pellikaan
 • Ben van Leeuwen
 • Lieke van Rootselaar
 • Sandra van Breenen
 • Suzanne Verburg
 • Esther Lute
 • Ingrid Arts
 • MariŽtte van der End
 • Diane Kuip
 • Marjolein Zents
 • Lenneke van Keulen
 
De voorzitters van de verschillende raden houden gedurende het jaar nauw contact met elkaar.