Inloggen Ouderportaal
Samen groeien bloeien
Welkom op onze websiteLees verder

Gescheiden ouders

In een huwelijk wordt het ouderlijk gezag door beide ouders uitgeoefend. Na ontbinding van een huwelijk blijven beide ouders met het ouderlijk gezag belast, tenzij de rechter anders heeft besloten. In de praktijk is het vrijwel altijd zo, dat het kind woont bij de verzorgende ouder. Dat is degene bij wie de kinderen hun hoofdverblijf hebben. In de memorie van antwoord bij de wet wordt aangegeven, dat de verzorgende ouder de andere, niet-verzorgende ouder op de hoogte moet brengen van alle belangrijke zaken, beslissingen en omstandigheden die het kind betreffen. Daarnaast is er het recht op informatie voor de niet met gezag belaste ouder. Deze informatie moet door de school desgevraagd worden verstrekt, tenzij zwaarwegende belangen zich daartegen verzetten. De school moet dus steeds zelf beoordelen of het belang van het kind niet wordt geschaad.
 
Onze school hanteert in dit verband twee belangrijke uitgangspunten:
  • de school wil zich niet mengen in conflicten tussen ouders;
  • het belang van het kind moet gediend worden.
 
Overwegende dat de school de plicht heeft erop toe te zien dat ook ouders die gescheiden zijn, beiden recht hebben op informatie over de kinderen, volgen SPCO- scholen de volgende gedragslijn:
1.  We gaan ervan uit dat de verzorgende ouder, de informatie van de school doorgeeft aan de niet-verzorgende ouder. Dit wordt expliciet kenbaar gemaakt aan de verzorgende ouder.
2.  Wanneer de school formeel in kennis wordt gesteld van het feit dat de niet-verzorgende ouder van informatie verstoken blijft, is de school bereid op verzoek van deze ouder feitelijke informatie te verstrekken.
3.  De feitelijke informatie bestaat ten minste uit het ter beschikking stellen van:
     - een kopie van het rapport, telkens nadat er een rapport is uitgereikt;
     - de uitslag van toetsen van het CITO-leerlingvolgsusteem en de CITO-eindtoets;
     - het schoolkeuzeadvies dat de ouders van leerlingen in groep 8 ontvangen;
     - een schoolgids en een jaarprogramma met voor ouders belangrijke informatiemomenten.
 
Deze informatie wordt door de niet-verzorgende ouder na daartoe een afspraak te hebben gemaakt, persoonlijk opgehaald op de school. De genoemde feitelijk informatie is ook via het ouderportaal voor beide ouders, ieder met eigen inloggegevens, inzichtelijk.

Naast genoemde informatie dient de school de niet-verzorgende ouder actief in te lichten indien zich ten aanzien de betreffende leerling een uitzonderlijke situatie voordoet.

Er worden geen aparte tien minutengesprekken gepland voor niet-verzorgende ouders.