Inloggen Ouderportaal
Samen groeien bloeien
Welkom op onze websiteLees verder

Meldcode en Verwijsindex

Verwijsindex

Onze school is aangesloten bij de Verwijsindex. De Verwijsindex is een digitaal systeem waarin professionals van verschillende organisaties en instellingen (bijvoorbeeld intern begeleiders in het onderwijs, zorgcoördinatoren en hulpverleners) een signaal kunnen afgeven wanneer zij zich zorgen maken over een kind tussen 0 en 23 jaar dat zij onder hun hoede hebben. Wanneer meerdere professionals een signaal over hetzelfde kind afgeven in de Verwijsindex, dan krijgen zij elkaars contactgegevens. Zo kunnen zij elkaar makkelijker en sneller vinden, en beter afstemmen en samenwerken in de hulpverlening aan jeugdigen. Indien het gebruik van de Verwijsindex bij uw kind aan de orde is, informeren we u daarover.
Meer informatie over de Verwijsindex kunt u vinden op www.verwijsindexmiddennederland.nl.
 
 
Meldcode
 
Als onderwijsinstelling zijn wij verplicht om een handelingsprotocol te hebben wanneer wij vermoedens hebben van kindermishandeling of huiselijk geweld.
Wij werken volgens de meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling, dit is een stappenplan voor professionals en instellingen bij (vermoedens van) huiselijk geweld en kindermishandeling. De school is verplicht volgens de code te handelen. Het stappenplan biedt ondersteuning aan professionals door duidelijk te maken wat er van hun verwacht wordt. Dat is niet alleen belangrijk
voor de professional zelf, maar draagt ook bij aan effectieve hulp voor alle betrokkenen.
Bij vermoedens van kindermishandeling of huiselijk geweld hebben wij als school een informatieplicht. Er is geen toestemmingsbeginsel van toepassing. Dit betekent dat wij in principe als instelling altijd eerst contact met u als ouders/verzorgers en het kind zullen opnemen. Wanneer de directie / leerkracht echter inschat dat het noodzakelijk is om ouders en of het kind niet van te voren op de hoogte te brengen is het ook mogelijk dit achteraf te doen.